Doświadczenie Kancelarii CWW:

  • zapewniamy kompleksową obsługę prawną bieżącej działalności prowadzonej na rynku energetycznym przez przedsiębiorstwa energetyczne, w tym w zakresie przygotowywania i negocjowania umów, dotyczących sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu, obrotu, przesyłu i dystrybucji;
  • negocjujemy treści umów dystrybucyjnych dla „dużych odbiorców”;
  • świadczymy doradztwo prawne związane z ponoszeniem opłat jakościowych z tytułu dystrybucji energii elektrycznej;
  • prowadzimy w imieniu przedsiębiorstw energetycznych postępowania taryfowe i koncesyjne przed Prezesem URE, sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów przed Prezesem UOKiK, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • sporządzamy opinie i opracowania, dotyczące wykładni Prawa Energetycznego oraz przepisów z nim związanych, zgodności polskich przepisów lub ich projektów z wymogami Prawa Wspólnotowego, w szczególności implementacji zasady TPA oraz zasad wolnego rynku obrotu energią elektryczną;
  • zapewniamy obsługę projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym, w tym największych inwestycji w źródła konwencjonalne i odnawialne realizowane w Polsce przez polskie koncerny energetyczne i inwestorów zagranicznych, w zakresie obsługi postępowań sektorowych, negocjacji umów, spełnienia warunków administracyjno-prawnych, dotyczących realizacji inwestycji, uzyskiwania praw do nieruchomości, pozwoleń i zezwoleń, nadzór prawny nad wykonywaniem umów;
  • zapewniamy obsługę inwestycji finansowych w sektorze energetycznym, w tym procedur prywatyzacyjnych, na rzecz Skarbu Państwa i inwestorów, a także akwizycji, fuzji i przejęć, z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw energetycznych i wymogów rynku regulowanego.