Doświadczenia Kancelarii CWW:

  • doradztwo prawne i obsługa prawna przekształceń kapitałowych i własnościowych, w tym M&A, fuzji, przejęć i procedur prywatyzacyjnych,  po stronie inwestorów oraz jako doradca Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
  • doradztwo w sprawach związanych z pozyskiwaniem kapitału z Giełdy Papierów Wartościowych oraz przy wykorzystaniu niepublicznych instrumentów finansowych, w tym umów wsparcia udzielanych przez podmioty publiczne;
  • obsługa korporacyjna i zapewnienie poprawnego funkcjonowania podmiotów o szczególnych uregulowaniach prawnych, takich jak spółki publiczne, spółki Skarbu Państwa, komunalne, o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, struktury holdingowe;
  • opracowanie dokumentacji korporacyjnej, w tym m.in.: umów spółek, statutów, regulaminów organów spółek, regulaminów organizacyjnych; przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń  zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń,  rad nadzorczych oraz zarządów;
  • zastępowanie przed sądami rejestrowymi oraz sądami gospodarczymi w sprawach dotyczących ważności uchwał organów spółek.