Doświadczenia Kancelarii CWW:

  • przygotowywanie raportów prawnych dotyczących nieruchomości, uwzględniających ich stan prawny i możliwość realizacji określonych projektów inwestycyjnych, w szczególności w obszarze projektów energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, a także  projektów deweloperskich;
  • wskazywanie i przeprowadzanie optymalnych procedur dotyczących nabywania praw do nieruchomości, w związku z posadowieniem na nich urządzeń służących do przesyłu i dystrybucji gazu, energii elektrycznej oraz ciepła;
  • przygotowywanie i wdrażanie procedur dotyczących pozyskiwania praw do nieruchomości dla realizacji celów publicznych i inwestycji o szczególnym znaczeniu, takich jak budowa linii kolejowych,  budowli przeciwpowodziowych i innych;
  • wprowadzanie inwestycji do aktów planistycznych, zarówno lokalnych, jak i regionalnych;
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym i cywilnym w sprawach związanych z zaskarżaniem aktów prawa miejscowego czy uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • doradztwo prawne w zakresie inwestycji realizowanych na podstawie tzw. specustaw, w tym finansowanych ze środków unijnych i publicznych;
  • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste;
  • redagowanie treści aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego.