Doświadczenia Kancelarii CWW:

  • kompleksowa obsługa prawna (przygotowywanie i przeprowadzanie) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, głównie związanych z inwestycjami w sektorze energetycznym, takimi jak budowa elektrowni, elektrociepłowni, zakup urządzeń energetycznych, zamówienia usług serwisowych, budowa źródeł odnawialnych;
  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym ogłoszenia o zamówieniu,  rekomendacji w zakresie kryteriów oceny ofert, części formalno-prawnej SIWZ wraz z projektem umowy, ocenę spełnienia kryteriów formalno-prawnych, protokołów postępowania, odpowiedzi na pytania wykonawców, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie ostatecznych wersji SIWZ wraz z tekstem umowy uwzględniającej wyniki negocjacji, ocena formalno-prawna złożonych ofert;
  • przygotowanie i wdrożenie koncepcji realizacji inwestycji publicznych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, takich jak budowa parków wodnych, spalarni odpadów, parkingów, basenów, przedszkoli i domów opieki;
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
  • reprezentowanie oferentów w procedurach o zamówienie publiczne, w tym przygotowywanie pytań do SIWZ, uwag do umów, zapewnienie poprawności formalno-prawnej składanych dokumentów, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie odwołań do KIO,
  • przygotowywanie dokumentów, składanych przez strony postępowania o zamówienie publiczne do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w tym informacji dotyczących zawierania umów na okresy dłuższe niż przewidziane w PZP.